Algemene voorwaarden

Art. 1 Definities
1.1. Klant: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteit vallen.
1.2. Tegels VDS: Tegels VDS nv, Brakelsesteenweg 454, 9400 Ninove, kbo-nummer 0448.763.669.
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tegels VDS en de Klant wordt gevormd door de Offerte en/of de bestelbon
uitgaande van Tegels VDS en huidige algemene voorwaarden.
1.4. Offerte: vrijblijvende omschrijving van de uit te voeren werken, opgesteld op grond van de door de Klant geleverde
informatie.

Art. 2 Toepasselijkheid
2.1. Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, zijn de onderstaande bepalingen van toepassing op alle Offertes,
Overeenkomsten, facturen en werken uitgaande van of verricht door Tegels VDS.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen steeds schriftelijk overeen te worden gekomen tussen Tegels VDS en
de Klant. De eigen voorwaarden van de Klant worden niet aanvaard zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Tegels VDS.

Art. 3 Bestelbon, Offerte, schetsen en ontwerpen
3.1. De Offerte en/of de bestelbon is beperkt tot hetgeen erin expliciet staat opgenomen. Alle werken die hier niet zijn in
opgenomen en worden uitgevoerd, worden als meerwerken beschouwd.
3.2. De Offerte is slechts bindend tussen de partijen indien ze door de Klant binnen een periode van 30 dagen schriftelijk werd
aanvaard, tenzij er schriftelijk een andersluidende regeling werd getroffen tussen de partijen.
3.3. De klant is tevens verplicht om alle nuttige informatie te verschaffen indien hierom wordt gevraagd door Tegels VDS.

Art. 4 Aanbod-prijzen
4.1 Meerwerken en -hoeveelheden geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie op basis van de eenheidsprijzen.
Uitvoering van meerwerken bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever vereist
is. Bij gebreke aan eenheidsprijzen zullen de werken in regie worden uitgevoerd. De prijs van materialen bedraagt in
voorkomend geval meer 30%. In voorkomend geval kan Tegels VDS een offerte opmaken voor de door de Klant gevraagde
meerwerken. Alle door de Klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor kan met alle
rechtsmiddelen bewezen worden, zoals vb. werfverslagen, schriftelijk akkoord, dagboek der werken, enz.
4.2. De prijzen zijn steeds “af” onze magazijnen.
4.3. Levering geschiedt steeds tegen meerprijs behoudens indien gratis levering schriftelijk is overeengekomen.
4.4. Het werkloon voor het oprichten en opzicht van stellingen, liften of om het even welk ander bijkomend werk gepaard
gaande met de levering of uitvoering, is nooit in het aanbod inbegrepen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding.
4.5. De Offertes worden beschouwd als zijnde opgemaakt op basis van de heersende lonen, sociale lasten en prijzen van de
grondstoffen. Zij kunnen dan ook onderhevig zijn aan wijzigingen bij de bestelling. Na ondertekening van een bestelling blijven
de opgegeven voorwaarden en prijzen enkel geldig voor de leverings- en/of plaatsingstermijn in de Offerte vermeld. Na deze
termijn zullen de prijzen, indien een indexverhoging toepasselijk werd of indien andere kostenverhogingen optraden, in dezelfde mate aangepast worden.

Art. 5 Levering
5.1. De leveringen door Tegels VDS geschieden steeds op het woonadres van de Klant.
Levering op een andere plaats (bv. werf) zal slechts geschieden mits uitdrukkelijke vraag daartoe vanwege de Klant en aldus
opgenomen op de bestelbon en mits voorafgaand een duidelijk situatieplan met aanduiding van de plaats van levering
opgegeven wordt. In ieder geval is de levering beperkt tot het gelijkvloers en tot aan de eerste drempel. Leveringen op
verdiepingen kunnen geschieden mits betaling van een toeslag voor de daarmee gepaard gaande meerkost (bv liftkosten).
5.2. Het risico na de levering van de goederen, is steeds ten laste van de Klant. Klachten betreffende het vervoer/levering op zich en/of de goederen, moeten steeds ten laatste na het lossen van de goederen worden opgetekend op de leveringsbon of het vervoersdocument (bv beschadigingen, ontbrekende goederen, enz.). Klachten dienaangaande die naderhand zouden
geformuleerd worden, zullen niet aanvaard worden door Tegels VDS. De Klant kan het feit dat de goederen verpakt zouden zijn
bij de levering, niet inroepen om de termijn en wijze waarop klachten dienen geformuleerd te worden, te verlengen of te
wijzigen.

Art. 6 Informatieplicht
De Klant erkent volledig door Tegels VDS geïnformeerd te zijn aangaande de techniciteit en de uitvoering van de werken, de
gebruikte materialen en de geldende (wettelijke) normen.

Art. 7 Betalingsvoorwaarden
7.1. Onze verkopen zijn steeds contant betaalbaar bij afhaling of levering. Voor leveringen gepaarde gaande met plaatsingen zijn
onze voorwaarden: een voorschot van 25% bij bestelling, het volledige bedrag van de tegels contant bij de levering of de
aanvang der werken, en het saldo, bij de beëindiging der werken.
7.2. Alle facturen van Tegels VDS andere dan de contante verkopen zijn binnen de 15 dagen na ontvangst ervan – behoudens
schriftelijk anders overeengekomen – contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Tegels VDS door overschrijving op
het rekeningnummer BE 36 3930 0803 0881, zonder dat enige korting voor contante betaling mag worden afgehouden.
7.3. De Klant kan de factuur expliciet en schriftelijk per aangetekende brief protesteren, met opgave van de reden(en). De Klant
dient dit binnen de zeven (7) dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis te brengen van Tegels VDS, zo niet
wordt de desbetreffende factuur als aanvaard beschouwd. De betaling zonder voorbehoud van een gedeelde van het
gefactureerde bedrag geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur.
7.4. Bij gebreke aan tijdige betaling zal de Klant aan Tegels VDS, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling,
vanaf de vervaldag van de factuur een verwijlintrest verschuldigd zijn, gelijk aan de interest overeenkomstig de wet van 2
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties.
Bovendien wordt de gebeurlijke niet stipte betaling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ten
bedrage van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro.
7.5. Elke factuur die niet volledig betaald is op haar vervaldag heeft tot gevolg dat alle andere facturen onmiddellijk en zonder
voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden, zelfs indien deze niet vervallen zijn of indien afbetalingsmodaliteiten
bedongen werden. Bovendien heeft Tegels VDS bij vertraging in de betaling van de door Tegels VDS uitgereikte facturen, het
recht de uitvoering der werken te schorsen totdat de Klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd elke
andere schadeloosstelling waarop Tegels VDS aanspraak kan maken.

Art. 8 Waarborg en zekerheidsstellingen
8.1. Tegels VDS behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, ook gedurende de uitvoering van een bestelling en/of werken,
waarborgen van de Klant te eisen. Bij weigering hiertoe door de Klant behoudt Tegels VDS zich het recht voor de bestelling in
haar geheel of gedeeltelijk eenzijdig te annuleren, zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding
vanwege Tegels VDS en onverminderd het recht van Tegels VDS op schadevergoeding ten laste van de Klant.
8.2. Ingeval van financiering zal een bestelling slechts definitief worden mits ontvangst van het schriftelijk akkoord van de bankof kredietinstelling en mits ondertekening van één of meerdere betalingsbeloftes door de Klant.
Indien de financiering geweigerd wordt, heeft Tegels VDS eveneens het recht de bestelling in haar geheel eenzijdig te annuleren,
zonder dat de Klant aanspraak zal kunnen maken op enige schadevergoeding vanwege Tegels VDS, en onverminderd het recht
van Tegels VDS op schadevergoeding vanwege de Klant.

Art. 9 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
9.1. Alle geleverde materialen blijven eigendom van Tegels VDS tot op het ogenblik van volledige betaling in hoofdsom en
aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van Tegels VDS slechts een onderdeel
uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waaraan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan Tegels VDS
toebehoren. Het risico van eender welke schade gaat echter over op de opdrachtgever vanaf de levering op de werf. Van dan af
staat de opdrachtgever in voor de schade aan of vervreemding van deze goederen.
9.2. Het is Tegels VDS toegestaan een pandrecht te vestigen op de geleverde goederen tot zekerheid van al haar
schuldvorderingen op de Klant.

Art. 10 Klachten
10.1. Bij levering van de goederen of beëindiging van de werken, dient de Klant de geleverde goederen respectievelijk
uitgevoerde werken, na te zien en de leveringsbon/ontvangstbewijs af te tekenen voor ontvangst in perfecte staat.
Enkel de klachten op de leveringsbon/ontvangstbewijs vermeld, worden aanvaard. Aanvaarding onder voorbehoud, zonder
formulering van klacht op de leveringsbon/ontvangstbewijs, wordt niet aanvaard.
10.2. Het gehele of gedeeltelijke gebruik van de geleverde goederen heeft steeds de aanvaarding van het geheel tot gevolg.
10.3. Klachten betreffende niet-zichtbare gebreken van de goederen of uitgevoerde werken en/of klachten nopens de facturatie
dienen in ieder geval steeds te geschieden bij ter post aangetekend schrijven en dit binnen de 8 dagen na levering der goederen,
respectievelijk beëindiging der werken of binnen dezelfde termijn na factuurdatum. Facturen die niet geprotesteerd werden
binnen de 8 dagen na factuurdatum worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn door de bestemmeling ervan.
10.4. Afmetingen en kleuren van onze producten zijn onvermijdelijk onderworpen aan de afwijkingen die inherent zijn aan het
productieproces waarop de gebruikelijke toleranties van toepassing zijn. Klachten dienaangaande zullen dan ook niet aanvaard
worden wanneer deze binnen de normen van de tolerantie vallen. Klachten nopens de afwijking in afmetingen en kleuren van
natuursteen producten zullen onder geen beding aanvaard worden.
Geglazuurde tegels worden nooit gegarandeerd op vorstbestendigheid zodat ook hieromtrent geen klachten aanvaard worden.
10.5. De betaling van de facturen of maandelijkse afbetalingen kunnen echter nooit afhangen van een eventuele vervanging of
herstelling van het geleverde of van de uitgevoerde werken.
10.6. Afgehaalde goederen worden geacht definitief aanvaard te zijn bij vertrek uit onze magazijnen.

Art. 11 Aansprakelijkheid
11.1. De door Tegels VDS uitgevoerde werken worden gewaarborgd tegen alle materiaal- en constructiefouten die voorkomen
bij normale aanwending- en gebruiksdoeleinden.
11.2. Tegels VDS is slechts aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270
B.W. gedurende een periode van één jaar.
11.3. Elke rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk indien deze ingesteld wordt binnen een termijn van één maand
na de dag dat de Klant kennis kreeg van het gebrek.
11.4. Zo enig stuk van de geleverde goederen defect gevonden wordt binnen de twee jaar te rekenen vanaf de leverings- of
plaatsingsdatum, en indien de Klant bewijst dat dit defect aanwezig was op het ogenblik van de levering of plaatsing, dan zal dit
goed door Tegels VDS vervangen of hersteld worden.
11.5. Eventuele gebrekkige goederen dienen op kosten van de Klant naar de magazijnen van Tegels VDS gestuurd te worden,
uitgenomen indien anders overeengekomen.
11.6. De door Tegels VDS verstrekte waarborg is echter steeds uitdrukkelijk beperkt tot eerste keus goederen, met uitdrukkelijke
uitsluiting van tweede of mindere keuze materialen die als dusdanig verkocht zouden worden.
11.7. Wijzigingen aan de materialen of plaatsing door derden, ongevallen of verkeerd gebruik van de goederen geven geen
aanleiding tot voornoemde waarborg.
11.8. Beschadiging van goederen veroorzaakt door weersomstandigheden, alsook door brand, water, grote hitte, overbelasting
of andere onvoorziene redenen, worden niet aanvaard.
11.9. De waarborg/verantwoordelijkheid van Tegels VDS is uitdrukkelijk beperkt tot de door Tegels VDS geleverde en/of
geplaatste goederen, met uitdrukkelijke uitsluiting van enige tussenkomst in plaatsings-, verwijderings- of herstelkosten.
11.10. Tegels VDS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan gebouwen en/of hun inhoud, noch voor schade aan
goederen of personen, noch voor indirecte schade.
11.11. De Klant is bekend met het gegeven dat Tegels VDS enkel invoerder of verdeler is van de goederen die zij verkoopt, en
dus niet de fabrikant ervan is, zodat Tegels VDS geen inzage/inspraak heeft in het fabricageproces en/of -procedé. De
aansprakelijkheid van Tegels VDS is dan ook uitdrukkelijk beperkt tot de vrijwaring die zelf van de fabrikant kan bekomen zoals
vastgesteld door de algemene voorwaarden van de fabrikant en de bepalingen van het Weens Koopverdrag.

Art. 12 Leverings- en plaatsingstermijnen
De opgegeven leverings- en plaatsingstermijnen zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, louter indicatief. In geen geval
kan een gedeeltelijke levering of een vertraging in de levering, om welke reden dan ook, aanleiding geven tot
annulatie/verbreking van de bestelling door de Klant en/of tot enig boetebeding of schadevergoeding in hoofde van Tegels VDS.
De Klant verbindt er zich toe om de goederen, die op een met hem overeengekomen tijdstip in de magazijnen van Tegels VDS te
zijner beschikking werden gesteld, te komen afhalen binnen de 8 dagen na de vastgestelde datum. Indien voor een plaatsing een
bepaalde wachttijd dient gerespecteerd te worden, zal de Klant dit moeten begrijpen en toelaten ten einde een goed resultaat
te bekomen.

Art. 13 Vergunningen
13.1. Indien nationale of lokale voorschriften, vergunningen, of toelatingen vergen om de gevraagde werken uit te voeren, is het
bekomen van deze vergunning of toelating de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Tegels VDS zal bij gebreke hieraan
op geen enkele wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld en de Klant zal Tegels VDS hiervoor dan ook dienen te vrijwaren.
13.2. Werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, worden pas in de planning opgenomen na ontvangst van
de vergunning.
13.3. Voor zover de Klant de in dit artikel vervatte verplichtingen zou miskennen, is de Klant verantwoordelijk voor iedere
daaruit voortvloeiende schade, zowel tegenover Tegels VDS als tegenover iedere derde. Tegels VDS heeft bovendien het recht
de uitvoering der werken te schorsen totdat de verplichting in deze paragraaf nageleefd wordt.
13.4. Indien de Klant in gebreke blijft om een stedenbouwkundige vergunning af te leveren binnen een periode van één (1) jaar
na aanvaarding van de Offerte, zal de Overeenkomst geacht te zijn ontbonden lastens de klant met een schadevergoeding van
10% van de voorziene werken.

Art. 14 Annulatie bestelling
Een bestelling kan slechts geannuleerd worden door de Klant mits aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ondertekening
van de bestelbon en voor zover de goederen nog niet door Tegels VDS besteld zijn bij de producent, geleverd zijn aan de Klant
en/of de werken aangevat zijn. Ingeval van annulatie van de bestelling, weigering van de bestelde goederen of stopzetting van
de werken door de Klant, zal een minimale forfaitaire schadevergoeding ten belope van 40% van het bedrag van de totale
bestelling exclusief BTW verschuldigd zijn door de Klant. Indien de schade voortspruitend uit de verbreking van de
overeenkomst door de Klant hoger ligt dan de voornoemde minimale vergoeding dan zal de Klant ook gehouden zijn tot deze
meerschade overeenkomstig art. 1974 B.W.

Art. 15 Terugname
Geleverde goederen worden niet teruggenomen, behoudens uitdrukkelijk voorafgaand akkoord vanwege Tegels VDS en mits
aftrek van 20% van de waarde van de teruggenomen goederen exclusief BTW, dit ter dekking van de kosten. Paletten van het
type ‘POOL’ of ‘EURO’ waarop goederen geleverd worden, en die aangerekend werden aan 10,00 euro, worden uitzonderlijk
teruggenomen en derhalve terugbetaald indien dit binnen de drie maanden na de levering geschiedt en voor zover deze zich nog
in goede staat bevinden. De Klant dient deze paletten steeds zelf en op eigen kosten terug aan Tegels VDS te bezorgen om voor
de terugbetaling ervan in aanmerking te komen.

Art. 16 Transport
Transportkosten worden aangerekend, behoudens andersluidende vermelding. De leveringen zijn beperkt tot het gelijkvloers en
tot aan de eerste drempel en voor zover bereikbaar per vrachtwagen over verharde weg en mits de toegang volledig vrij is. Voor
andere vormen van leveringen zoals daar bijvoorbeeld is de levering op een verdiep zullen de daarmee gaande meerkosten (bv.
Liftkosten) aangerekend worden. Verzekering, kosten van behandeling van de goederen en eventuele douanerechten en taksen
zijn steeds voor rekening van de Klant, behoudens andersluidende vermelding.

Art. 17 Afwervingsverbod
17.1. De Klant dient er zich van te onthouden eventuele personeelsleden en onderaannemers van Tegels VDS aan te werven of
beroep te doen op hun diensten gedurende de tewerkstelling bij Tegels DVS, alsook gedurende een periode van 12 maanden
nadat de overeenkomst tussen het betrokken personeelslid en Tegels VDS werd beëindigd.
17.2. Bij niet-naleving van paragraaf 1, wordt een forfaitair bedrag ten belope van 36 x de maandelijkse vergoeding van het
afgeworven personeelslid of onderaannemer, met een minimum van 30.000,00 euro, betaald onverminderd het recht van
Tegels VDS om de werkelijke meerschade te bewijzen en in te vorderen.

Art. 18 Oplevering
Tenzij de Klant middels aangetekend schrijven binnen de zeven (7) dagen na beëindiging van de werken een klacht heeft geuit,
wordt hij geacht de werken te aanvaarden. Deze aanvaarding sluit voor de Klant elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.
Indien er een formele oplevering voorzien is, geldt deze oplevering onmiddellijk als definitieve oplevering.

Art. 19 Overmacht
19.1. Tegels VDS is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant in geval van
overmacht.
19.2. Onder overmacht wordt verstaan (niet-limitatief): weersomstandigheden (zoals vorst en regen), machinebreuk, staking of
lock-out, brand, ziekte en fouten of vertragingen te wijten aan derden.
19.3. Tegels VDS is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht
uitmaakt te bewijzen.
19.4. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich mee
dat de oorspronkelijke voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te
vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf op te nemen in de planning en de werf weer op te starten. Een tenietgaan of
beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk is nooit ten laste van Tegels VDS.
19.5. Ingeval van fundamentele wijziging van de omstandigheden en/of voorwaarden, die niet toe te schrijven zijn aan de
getroffen partij en ten gevolge waarvan de contractuele verplichtingen van deze partij op onbillijke wijze zouden verzwaren,
verbinden de partijen er zich toe de voorwaarden van de Overeenkomst opnieuw te onderhandelen teneinde gezamenlijk tot
een billijke oplossing te komen voor het verderzetten van de Overeenkomst. Hierbij wordt ernaar gestreefd om tot een
gelijkaardig evenwicht tussen de contractuele verplichtingen van partijen te komen als het evenwicht dat bestond bij het
aangaan van de Overeenkomst.
19.6. Ingeval de partijen het niet eens zouden geraken over de vraag te weten of er zich inderdaad fundamentele wijzigingen
van de omstandigheden en/of voorwaarden, zoals bedoeld in vorige alinea, hebben voorgedaan, zullen beide partijen een
deskundige aanduiden die onderling, gebeurlijk bijgestaan door een derde, zullen nagaan of er zich al dan niet dergelijke
voorwaarden of wijzigingen hebben voorgedaan.
19.7. Bij gebreke aan positieve reactie van een partij om tot heronderhandelingen over te gaan binnen de maand nadat de
andere partij hiertoe bij aangetekend schrijven zal hebben verzocht, zal de partij die in gebreke stelde gerechtigd zijn naar zijn
keuze zich ofwel tot de bevoegde rechtbank te wenden, ofwel de Overeenkomst op te zeggen overeenkomstig artikel 21.

Art. 20 Ontbinding
20.1. Deze Overeenkomst zal door elk van de partijen van rechtswege kunnen worden beëindigd, door het versturen van een
aangetekend schrijven aan de andere partij, zonder opzeggingstermijn of schadevergoeding indien de andere partij in gebreke
blijft de ernstige tekortkoming uit te voeren of te herstellen binnen de maand volgend op het versturen van een
ingebrekestelling per aangetekend schrijven waarbij deze partij wordt uitgenodigd om deze tekortkoming te herstellen.
Als een ernstige schending van de bepalingen van de Overeenkomst worden onder meer beschouwd:
(a) in geval van zware fout of grof verzuim in hoofde van één van de partijen;
(b) indien een belangrijke wijziging plaatsvindt in de juridische structuur of de economische of financiële toestand van de andere
partij, zodat de partij die opzegt, gerechtigd is te vrezen dat de bepalingen en de voorwaarden van deze Overeenkomst niet
zullen kunnen worden nageleefd;
(c) indien de andere partij het voorwerp uitmaakt van een procedure van ontbinding, faillissement, liquidatie, gerechtelijk
akkoord, stopzetting van betalingen of een substantieel gedeelte van haar activa overdraagt;
(d) indien beslag gelegd wordt op een (deel van de) vermogensbestanddelen van de Klant.
20.2 De Klant kan de werken zelf dan wel door derden laten uitvoeren, mits er voorafgaandelijk tegensprekelijke vaststellingen
worden gedaan door een onafhankelijk deskundige omtrent de voorgehouden wanprestatie en de stand van de uitvoering van
de werken. De Klant en Tegels VDS stellen daartoe gezamenlijk een onafhankelijk deskundige aan.
20.3 In geval van ontbinding behouden de partijen zich tevens het recht voor om een schadevergoeding te vorderen en worden
alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar lastens de ingebreke blijvende partij. Indien de overeenkomst dient te worden
ontbonden lastens de Klant bestaat deze schadevergoeding in het voordeel van Tegels VDS in 30% van de nietuitgevoerde
werken.

Art. 21 Vierhoekenclausule
Slechts de bepalingen die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, zijn voor de partijen verbindend, met uitsluiting van alle
voorbesprekingen en van alle documenten die tussen de partijen gewisseld werden (of nog in de toekomst gewisseld zullen
worden).

Art. 22 Nietigheid
22.1 Indien zou worden geoordeeld dat één of meerdere of alle krachtens deze Overeenkomst aangegane verbintenissen geheel
of ten dele ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou(den) zijn, zal dit geen invloed hebben op de andere clausules of bepalingen
van deze Overeenkomst, dan wel op de overige gedeelten van clausules of bepalingen.
22.2. In voorkomend geval zullen partijen besprekingen met elkaar aanknopen om de ongeldige, nietige of onafdwingbare
verbintenis zowel qua inhoud, als qua bedoeling te vervangen door een wettige, geldige en afdwingbare verbintenis, die zo
nauw als maar enigszins mogelijk is, aansluit bij de rechtsgevolgen die door de nietig verklaarde clausule en/of gedeelte van
clausules zouden zijn tot stand gebracht.

Art. 23 De verwerking van de persoonsgegevens
Tegels VDS verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende wetten en regels met betrekking tot
gegevensbescherming en privacy, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april
2016. Deze persoonsgegevens bestaan uit, maar niet beperkt tot, de voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres,
telefoonnummer en bankrekeningnummer van de Klant.
Tegels VDS treedt op als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens en zal de
persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: administratie en boekhouding, uitvoering van de werken,
dienstverlening na verkoop, beheer van de relatie met de Klant en direct markering.
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de
persoonsgegevens verzameld worden.
De persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de vereenkomst of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De Klant heeft het recht, zonder dit te moeten motiveren, om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens. De bezwaren kunnen verstuurd worden:
– Per e-mail naar het volgende e-mailadres: info@vdstegels.be
– Per brief aan het volgende adres: Tegels V.D.S. nv Brakelsesteenweg 454 9400 NINOVE
De Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren, en om andere rechten uit te oefenen
volgens de geldende wetten inzake gegevensbescherming.
Tegels VDS verzekert dat alle redelijke maatregelen genomen worden om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te
verzekeren.
Tegels VDS beschikt bovendien over passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonsgegevens
te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, onbevoegde toegang,
openbaarmaking of overdracht, misbruik, en tegen alle andere onwettelijke vormen van verwerking, zoals vereist door de
geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

Art. 24 Geschillen
In geval van enige betwisting, m.b.t. offertes, facturen, of welke overeenkomst dan ook, worden de rechtsverhoudingen tussen
partijen beheerst door het Belgisch recht.
Deze betwisting kan naar keuze van de eiser worden gebracht:
– voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;
– voor de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of een ervan zijn ontstaan of waar zij
worden, zijn of moeten worden uitgevoerd;
– voor de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de
verweerder, noch, in voorkomend geval, één van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland.